TEKEDO
TEknik - KEmi - DOkumentation

 Några arkivbilder. Klicka på bilderna.

Samarbete med Luleå Tekniska Universitet (LuTU). Här Holger Ecke med sin elev Inga Herrmann.

SMAK-möte 2004-01-16. SMAK = selektiv mobilisering av kritiska element hos energiaskor. Vänster & mitten: Holger Ecke, LuTU; Anna-Karin Lénshof, LuTU,  Henrik Bristav, Umeå Energi, Maria Nyholm, Ragn-Sells Avfallsbehandling, Britt-Marie Steenari, Chalmers Tekniska Högskola och Anders Lagerkvist, LuTU / Rolf Sjöblom, Tekedo.

 

 

Den 9 december 2003 arrangerade Svensk Fjärrvärme en temadag med titeln "Effektivisering av fjärrvärme-system". Och visst kan arbetsmiljöarbetet leda till effektiviseringar och andra förbättringar även om de nya reglerna för tryckkärl är ganska  krångliga.

I Oktober 2003 besöktes Börje Meijer vid Brokk AB i Skellefteå. De tillverkar fjärrstyrda bilningsmaskiner. Sådana kan bl a användas vid rivning av kärntekniska anläggningar. Besöket ingick i ett uppdrag till Statens Kärnkraftinspektion om kostnadsberäkningar.

 

Reunion med Al Garroway och hans fru Linda samt nobelföreläsning i Uppsala med Sir Peter Mansfield, 2003 års nobelpristagare i medicin. Al och Sir Peter är gamla kollegor från University of Nottingham.

Luciafirande och Häggsymposium vid Institutionen för Materialkemi vid Uppsala Universitet. Bilden till höger: Rolf Sjöblom, Karin och Jörgen Tegenfeldt samt något längre bort son och dotter till Professor Hägg.

 

Förberedelser för SKI:s Workshop. Bill Bowyer, Meadow End Farm, och Behnaz Aghili, Statens Kärnkraftinspektion,  på arbetsmöte på Tekedos kontor i Nyköping.

Workshop om "Engineered Barrier System - Manufacturing, Testing and Quality Assurance", November 12 - 14, 2003. Arrangör Statens Kärnkraftinspektion med bl a Öivind Toverud och Christina Lilja på bilden.

 

I november 2003 var det förhandling i Miljööver-domstolen avseende tillstånd för Telge Återvinning.

Tekedo presenterade klassificering av aktuella askor enligt Avfalls-förordningen.

Sara Jannes, Telge Återvinning berättar om lakvattenhanteringen.

I mitten Gustav Tham, från  Telge Energi / Telge Återvinning.

Anders Lagerkvist från Luleå Tekniska Universitet berättar om sluttäcknings-projektet.

 

Lale Andreas från Luleå Tekniska Universitet installerar lysimetrar.

Sluttäckningsförsöket vid Telge Återvinning. Sammanlagt täcks ca fyra hektar täckas täck- och tätskikt av olika slag. Tätskikten inkluderar flygaska samt bentonit blandat med aska.

 

Gunnar Ramqvist, Svensk Kärnbränslehantering, presenterar postern vid MRS 2003, Scientific Basis for Nuclear Waste Management, Kalmar 15-18 Juni , 2003.

Öppning av provkapsel som stått i drift under ett år. Sedan följde ett antal undersökningar över vad som hänt inuti.

Hans-Peter Hermansson och Baohua Zhu från Studsvik Nuclear. De är vid Äspölaboratoriet (ett berglaboratorium) som drivs av Svensk Kärn-bränslehantering (SKB)

Hans-Peter Hermansson och Baohua Zhu från Studsvik Nuclear på arbetsmöte hos Tekedo. De utför också in situ  impedansmätningar på SKB:s kapslar.

Efter det att vissa elektriska förändringar konstaterats i de försökskapslar som inplacerats i berget i Äspölaboratoriet drogs ett antal undersökningar i gång för att få fram orsaken och för att förbättra utformningen av nya försökskapslar. Frågan hänger samman med eluppvärmningen som simulerar värmet från använt bränsle.

 

Ansökan (maj 2003) avsåg ett omfattande Europeiskt samarbete inom kärnavfallsområdet. Namnet var GEODISNET som står för GEOlogical DISposal NETwork.

Tyvärr blev det inte ja denna gång.

Tekedo deltog i arbetet med att få fram texten till ansökan.

Möte i Bryssel med en bred representation från de olika länderna inom Europeiska Unionen, inklusive några tillkommande. 

Torsten Eng och Christer Svemar från Svensk Kärnbränslehantering (SKB) i slutspurten med EU-ansökan.

Anders och Torsten Eng. Anders arbetar vid Äspölaboratoriet liksom Christer som är chef där. Torsten är sedan hösten 2003 på OECD/NEA.

 

Samarbete med Jörgen Tegenfeldt vid Institutionen för Materialkemi, Uppsala Universitet. Impedansspektroskopiska undersökningar av bentonit i tätskikt för deponier med syfte att komma fram till en metodik för övervakning.

 

Provtagning genom askpplaget hos Telge Återvinning med borrteknik. Fyra hål borrades med en sammanlagd längd av över 75 meter.

På bilden Sara Jannes, Telge Återvinning